Teisės aktai

Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas  „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimoikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir papildymai

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Sprendimas Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

SKUODO R. MOSĖDŽIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS