Komisijos, darbo grupės, taryba

Lopšelio – darželio taryba

        Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus.

Tarybos nariai: mokytoja Aldona Leilionienė, mokytojo padėjėja Stefanija Aklienė, mama Akvilė Stonkuvienė, mama Agnė Zbarauskienė, mama Ramunė Bugailiškienė, mama Kristina Bružienė.

Vaiko gerovės komisija

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 “Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje  įsteigta Vaiko gerovės komisija.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

     Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

     Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

     Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;

     Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro nustatyta tvarka;

     Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

     Įvykus krizei lopšelyje – darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos nariai: pirmininkė – mokytoja Marytė Leilionienė, pavaduotoja – mokytoja Laima Bernotienė, sekretorė – mokytoja Aldona Leilionienė, narės – direktorė Daiva Mažrimienė, logopedė Alina Gadeikienė, mokytojo padėjėja Stefanija Aklienė.

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro:

Mokytojų tarybos pirmininkė įstaigos direktorė Daiva Mažrimienė, nariai – visi įstaigoje dirbantys mokytojai: Laima Bernotienė, Aldona Leilionienė, Daiva Drąsutienė, Marytė Leilionienė, Aušra Kubilienė, logopedė Alina Gadeikienė, Meninio ugdymo mokytoja Vita Pajarskienė.