Vaikų priėmimas

Vaikai priimami į darželį tėvams (teisėtiems vaiko atstovams) pateikus prašymą, kuriame nurodoma:

 • vaiko vardas, pavardė;
 • asmens kodas (gimimo metai);
 • gyvenamoji ir deklaruota vieta(adresas);
 • kontaktiniai telefonai;
 • pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė;
 • priėmimo laiką;
 • duomenys, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas, priimant vaiką į švietimo įstaigą  (priimant vaikus į lopšelį darželį prioritetai taikomi vaikams iš nepilnų šeimų, moksleivių ar studentų besimokančių dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams ir šeimoms, kuriose yra trys ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra I – os ar II – os grupės invalidas);
 • kitos pageidaujamos (papildomai teikiamos) paslaugos ir pan.

Prašymai registruojami švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio registracijos žurnale, kuriame, priėmus vaiką, įrašoma pastaba.

Vaiko priėmimas ugdytis lopšelyje darželyje įforminamas dvišale lopšelio darželio direktorės ir prašymo pateikėjo sutartimi.

Priimant vaiką, tėvai (teisėti vaiko atstovai) pateikia:

 • gimimo liudijimo kopiją;
 • vaiko sveikatos būklės pažymėjimą;
 • dokumentus, patvirtinančius teisė į mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo lengvatas.

 

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS