Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas

Vaiko teisių konvencija

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai ir papildymai

Sprendimas Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo