Komisijos, darbo grupės, taryba

Lopšelio-darželio taryba

        Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus.

Tarybos nariai: personalo ir raštinės vadovė Agnė Deimontaitė, mama Simona Drąsutienė, mama Dovilė Lukienė, mama Laura Ūselytė, mama Erika Dvarionaitė.

Vaiko gerovės komisija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 “Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje  įsteigta Vaiko gerovės komisija.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

     Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;

     Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;

    Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis ir kt.) ugdytiniams teikimo;

     Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro nustatyta tvarka;

     Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;

    Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis: pirmininkė – logopedė Jolanta Viršilienė, narės – mokytoja metodininkė Laima Bernotienė, vyr. mokytoja Aušra Kubilienė, mokytojo asistentė Vilija Gvazdžiauskienė.

Mokytojų taryba

Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro:

Mokytojų tarybai vadovauja įstaigos direktorė Daiva Mažrimienė, nariai – visi įstaigoje dirbantys mokytojai: mokytoja metodininkė Laima Bernotienė, mokytoja metodininkė Aldona Leilionienė, vyr. mokytoja Daiva Drąsutienė, vyr. mokytoja Marytė Leilionienė, vyr. mokytoja Aušra Kubilienė, mokytoja Modesta Buivydaitė, vyr. mokytoja Renata Pladienė, logopedė Jolanta Viršilienė, meninio ugdymo vyr. mokytoja Vita Pajarskienė.